MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11  ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.rdi.nrru.ac.th/  และไฟล์แนบ

ไฟล์เอกสาร
 8 พ.ค. 2562


Back to content