MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ในพรราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงาน  ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม "วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสังคมไทยสู่ Disruptive Society " ในระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สามารถส่งบทความได้ที่ https://dept.npru.ac.th/conference11 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

ไฟล์เอกสาร
 23 เม.ย. 2562


Back to content