MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1   ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/hsudru  

ไฟล์เอกสาร
 5 เม.ย. 2562


Back to content