MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยฯ โครงการไม้ชุมชนมีค่า

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ที่สนับสนุนทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัย และสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ นำองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผลการวิจัยที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนไม้มีค่า ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือได้ที่ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th และตามไฟล์แนบ

ไฟล์เอกสาร
 1 เม.ย. 2562


Back to content