MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์วารสารมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฐาน TCI 2 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th/ และสามารถส่งบทความผ่านระบบได้ที่

https://www.tci-thaijo.org/index.php/humsujournal/index

ไฟล์เอกสาร
 1 เม.ย. 2562


Back to content