MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์วารสารนานาชาติ Research & Knowledge ม.มหาสารคาม

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวารสารนานาชาติ Research & Knowledge ในสาขาวิทยา่ศาสตร์ 

ผู้สนใจสามารถส่งบทความออนไลน์ได้ที่  https://rk.msu.ac.th ข้อมูลเพิ่มเติมงานวารสารกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร.043-754416

ไฟล์เอกสาร
 1 เม.ย. 2562


Back to content