MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน

ด้วยโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาวะ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจได้ร่วมส่งโครงร่างวิจัย เพื่อพิจารณารับทุนสนับสนุน รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์เอกสาร
 22 มี.ค. 2562


Back to content