MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์วารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดำเนินการจัดทำวารสาร วารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ในรูปแบบบทความวิจัย วิชาการและบทวิจารณ์หนังสือ ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ทาง www.jclmd.psru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองบรรณาธิการวารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น โทร 055267000-2 ต่อ 2210 หรือ นางสาวมาริษา อนันทราวัน โทร.0947122327

ไฟล์เอกสาร
 19 มี.ค. 2562


Back to content