MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4  แก่ผู้สนใจ ในระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย สอบถามรายละเอียดเพิ่มที่ อีเมล์ arm_nb080@hotmail.com และ facebook.comarm.red.94

ไฟล์เอกสาร
 19 มี.ค. 2562


Back to content