MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการระดับภูมิภาค (Regional conference)และระดับชาติ (National conference) ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน Q R CODE ตามเอกสารแนบ

 

ไฟล์เอกสาร
 18 มี.ค. 2562


Back to content