MENU
Go to content
ข้อมูลสารสนเทศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย"
   

          สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค โดย ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย" และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา รองอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ 
การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ขั้นตอนกระบวนการขอความยินยอมและการเขียนเอกสารคำอธิบายโคร

 19 มิ.ย. 2561

Back to content