MENU
Go to content
ประกาศ
   เผยแพร่ประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  7 ก.พ. 2563
ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย. (ประจำปี พ.ศ.2562-2563)  9 ก.ย. 2562
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562  6 ส.ค. 2562
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ. พ.ศ. ๒๕๖๒  1 ส.ค. 2562
ประกาศ คณะกรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย  24 ก.ค. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน พ.ศ. 2558  26 มี.ค. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับ การเก็บรักษาเงิน การจัดทำบัญชี และการรายงานการตรวจสอบบัญชีกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  6 มี.ค. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการตรวจอ่านและพิจารณาคัดเลือกบทความและงานวิจัย  6 มี.ค. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัย  6 มี.ค. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  6 มี.ค. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจัดสรรเงินที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  6 มี.ค. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับเงินรางวัลสำหรับงานวิจัย  6 มี.ค. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัย  6 มี.ค. 2561
Back to content