MENU
Go to content
คู่มือ
   เอกสารเผยแพร่
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธ.ค. 2562  25 มี.ค. 2563
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  7 ก.พ. 2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2557  4 ต.ค. 2562
ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย. (ประจำปี พ.ศ.2562-2563)  9 ก.ย. 2562
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562  6 ส.ค. 2562
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ. พ.ศ. ๒๕๖๒  1 ส.ค. 2562
ประกาศ คณะกรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย  24 ก.ค. 2562
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัย และและนวัตกรรม  7 มิ.ย. 2562
เอกสารประกอบการอบรมลูกไก่ 21-25 พ.ค.62 มรภ.อุตรดิตถ์  20 พ.ค. 2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา  6 ก.พ. 2562
ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ .2552  5 พ.ย. 2561
เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร Ethical Principles for Research Involving Humans  16 พ.ค. 2561
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  27 มี.ค. 2561
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  27 มี.ค. 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  27 มี.ค. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน พ.ศ. 2558  26 มี.ค. 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2557  26 มี.ค. 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย กองทุนวิจัย พ.ศ. 2557  26 มี.ค. 2561
คู่มือการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  20 มี.ค. 2561
จรรยาบรรณนักวิจัย  6 มี.ค. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับ การเก็บรักษาเงิน การจัดทำบัญชี และการรายงานการตรวจสอบบัญชีกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  6 มี.ค. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการตรวจอ่านและพิจารณาคัดเลือกบทความและงานวิจัย  6 มี.ค. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัย  6 มี.ค. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  6 มี.ค. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจัดสรรเงินที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  6 มี.ค. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับเงินรางวัลสำหรับงานวิจัย  6 มี.ค. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัย  6 มี.ค. 2561
Back to content