MENU
Go to content
ข้อมูลสารสนเทศ


มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2563 ครั้งที่ 8

http://www.researchexpo.uru.ac.th

 ...เพิ่มเติม...
รับสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562

     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีกำหนดจัดฝีกอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562  วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิชัยนที ชั้น 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด เอกสารโครงการ  ใบสมัคร 

 ...เพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2562

 ...เพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพหน่วยจัดการงานวิจัยคณะ(RMU)เพื่อการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  วันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และพื้นที่วิจัย ตำบลบ้านด่านนาขาม

 ...เพิ่มเติม...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย"

          สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค โดย ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย" และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา รองอธิ ...เพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2561 

 ...เพิ่มเติม...
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานพันธกิจสัมพันธ์ และงานวิจัยเชิงพื้นที่

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานพันธกิจสัมพันธ์ และงานวิจัยเชิงพื้นที่ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห่้องประชุมพิชัยสงคราม อาคาร ICT ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 ...เพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้องประชุมพิชัยพรรณ ชั้น 3 อาคาร 12 (โรงแรมเรือนต้นสัก)

 ...เพิ่มเติม...
โครงการอบรมการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างในงานวิจัยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

-

 ...เพิ่มเติม...
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560

-

 ...เพิ่มเติม...
Back to content