โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ

วันที่ 15/03/2022 เวลา 14:50:31 น.
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะภาคีเครือข่ายภาคเหนือ

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะภาคีเครือข่ายภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์ สำคัญ คือ 
(1) เพื่อสร้างระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ 
(2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. 
(3) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับภาคีเครือข่ายให้เป็นนักสร้างสุขภาพในระดับพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงาน ได้แก่ ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด ประกอบด้วย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และ อุทัยธานี

การดำเนินงานมีจุดเน้นใน ๓ ประเด็นหลัก คือ 
(๑) พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะที่สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.โดยนำใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งสร้างคู่มือ เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องและสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงาน 
(๒) พัฒนาขีดความสามารถและยกระดับภาคีเครือข่ายให้เป็นนักสร้างเสริมสุขภาพในระดับพื้นที่โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพแกนนำใน ๒ กลุ่มหลัก คือ กลุ่มวิทยากรแกนนำที่เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยและแกนนำเครือข่ายเชิงประเด็นที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนให้สามารถยกระดับความสามารถในถ่ายทอดเนื้อหาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายตามสมรรถนะสมรรถนะที่จำเป็นทั้ง ๗ หลักสูตรได้อย่างเป็นระบบ และกลุ่มผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ภาคเหนือที่เป็นภาคีเครือข่ายของ สสส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีขีดความสามารถและยกระดับภาคีเครือข่ายให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) สร้างระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพโดยเชื่อมกลไกการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันออกแบบออกแบบระบบและกลไกการทำงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online