โครงการนวัตกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการตนเองของชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย โดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาควิชาการและภาคีเครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน

วันที่ 15/03/2022 เวลา 14:30:20 น.
โครงการ นวัตกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการตนเองของชุมชน เพื่อรองรับสังคมสูงวัย โดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาควิชาการและภาคีเครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
โครงการนวัตกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการตนเองของชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย โดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาควิชาการ และภาคีเครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน  
มีวัตถุประสงค์ 
(1)นำใช้นวัตกรรมการพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย 
(2)พัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนจัดการตนเองเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
(3)พัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อรองรับสังคมสูงวัย            
โดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาควิชาการ และภาคีเครือข่าย ดำเนินการใน 13 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตำบลคอรุม ตำบลป่าเซ่า ตำบลน้ำไคร้) จังหวัดแพร่ (ตำหนักธรรม ตำบลหนองม่วงไข่)จังหวัดน่าน (ตำบลเจดีย์ชัย ตำบลปัว ตําบลศิลาแลง ตำบลไชยวัฒนา ตำบลสถาน ตำบลน้ำแก่น ตำบลม่วงตึ๊ด และตำบลกลางเวียง) 
ซึ่งมีความพร้อมยกระดับเป็นพื้นที่ต้นแบบชุมชนจัดการตนเองเพื่อรองรับสังคมสูงวัย จากการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาร่วมกันระหว่างคณะผู้วิจัยกับชุมชน วิเคราะห์ทุนและศักยภาพของพื้นที่ 
ได้พัฒนาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา 4 โครงการย่อย โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ พัฒนาต้นแบบชุมชนจัดการตนเองเพื่อรองรับสังคมสูงวัยโดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาควิชาการ และภาคีเครือข่าย ได้แก่ 
(1)โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนสามวัยโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ซึ่งมุ่งแก้ปัญหาด้านสังคมและสภาพแวดล้อม (การขาดกลไกการทำงานเพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันของคน 3 วัย) 
(2)โครงการนวัตกรรมกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเพิ่มรายได้เพื่อรองรับสังคมสูงวัย ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มอาชีพในพื้นที่เป้าหมาย (การรวมกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุ และการยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้) 
(3)โครงการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม โดยฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ซึ่งมุ่งแก้ปัญหาด้านสุขภาพและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ (หลักสูตรในโรงเรียนผู้สูงอายุไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึง การเรียนรู้ตลอดชีวิต) 
(4)โครงการพัฒนาระบบบริหารเครือข่ายจัดการนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อรองรับสังคมสูงวัยโดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาควิชาการและภาคีเครือข่ายในระดับตำบล มุ่งแก้ปัญหาระบบฐานข้อมูลของชุมชนที่ไม่มีชีวิต การขาดการบูรณาการในการทำงานเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของหน่วยงานในพื้นที่ และปัญหาในการสร้างและใช้นวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบการทำงานเพื่อรองรับสังคมสูงวัย


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online