Search
    

ชื่อโครงการวิจัย (*)
หัวหน้าโครงการ (*)
จำนวนเงิน
หน่วยงาน
 
การพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยการอนุรักษ์และศูนย์ศึกษาเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา อาจารย์ ดร.กชกร ลาภมาก 313,900.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี View
การพัฒนาระบบกลไกการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (13 โครงการย่อย) ผศ.ดร.สมบัติ เวชกามา 1,000,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ View
ระบบบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับชุมชนท้องถิ่น ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี 2,248,210.00 สถาบันวิจัยและพัฒนา View
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกลุ่มสตรีชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงโดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ผศ.ดร.ภีรวัฒน์ นนทะโชติ 233,600.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ View
ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางจิตลักษณะ สถานการณ์ และการส่งเสริมพฤติกรรมพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของเยาวชนในชุมชนภาคเหนือ ดร.อนันต์ แย้มเยื้อน 250,800.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ View
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ดร.ยุพิน เถื่อนศรี 200,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ View
การขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนสูงอายุด้วยทุนทางสังคมสู่การจัดการตนเองอย่างเกื้อกูล : กรณีศึกษาตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ดร.นิชภา โมราถบ 210,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ View
การเตรียมตะกอนน้ำบาดาลคอมโพสิตกับไททาเนียมเนียมไดออกไซด์สำหรับสลายสารตกค้างทางการเกษต ดร.ฉลวย เสาวคน 165,400.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี View
การแชร์ความลับอย่างง่ายและมีประสิทธิภาพ สำหรับระบบการกู้คืนกุญแจแบบหลายเอเจนต์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี 255,700.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี View
การสร้างเครื่องจ่ายยาและแจ้งเตือนการรับประทานยาอัตโนมัติ อาจารย์จำรูญ จันทร์กุญชร 330,000.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี View
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-20  Next  Last       Records 1 to 10 of 714     
Page Size