st2
ดร.เสถียรภัคณ์  มุขดี  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 ratcada
อาจารย์ ดร.รัชดา  คำจริง  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
kitti
อาจารย์ ดร.กิตติ  เมืองตุ้ม  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
jeerapa
นางจีรภา  ดามัง  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
papan
อาจารย์ประพันธ์  แจ้งเอี่ยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
wxc
นายวันชัย  แก้วนาคแนว  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
 nit2
 น.ส.นิตยา  เกตุครุฑ  นักวิชาการเงินและบัญชี
 pat
นางพัชรินทร์  เอี่ยมเสือ  นักวิชาการศึกษา
kae2
น.ส.กรณิช  ธนงกิจ  นักวิชาการศึกษา
ff
น.ส.ธนานุช  รักสัจจา  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2011. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1642 โทรสาร โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1642
By: Joomla Free Templates