กลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการในรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์

กลยุทธ์ที่ 1 หนุนเสริมและเชื่อมต่อให้เกิดการสร้างระบบและกลไกพันธกิจสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพการวิจัยและบริการวิชาการแก่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้เกิดการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายเชิงพาณิชย์ เชิงวิชาการและเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต

 

2011. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1642 โทรสาร โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1642
By: Joomla Free Templates