สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นส่วนราชการที่เทียบเท่าระดับคณะในมหาวิทยาลัย เดิมใช้ชื่อว่า ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการปรับเป็นสำนักวิจัย และบริการวิชาการในสถาบันราชภัฏอุตรดิตถและปัจจุบันเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 23 มิถุนายน 2549 ทำหน้าที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อรองรับการดำเนินการตามระบบการจัดการงานวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพได้แก่ การบริหารจัดการด้านการวิจัย การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย การฝึกอบรม การบริการวิชาการและ จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป

2011. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1642 โทรสาร โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1642
By: Joomla Free Templates