Home

 

          นักวิจัย อาจารย์ครรชิต  พิระภาค

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สามประการคือ 1) เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาวิถีชีวิต รูปแบบการจัดการที่ดิน และใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อปลูกสับปะรดห้วยมุ่น 2)  เพื่อนำเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศมาใช้เป็นเทคโนโลยีที่ชุมชนสามารถจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับแปลงและนำไปสู่กระบวนการจัดการที่ดินของชุมชนได้เอง 3) จัดทำแผนที่เส้นทางการกระจายผลผลิตสับปะรดห้วยมุ่นออกสู่ตลาดภายนอก

ผลการศึกษาการจัดการที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินของชาวบ้านในยุคแรกตั้งบ้านเรือนและทำการเพาะปลูกในที่ราบและที่ลาดเชิงเขาและมีรูปแบบการใช้ที่ดินที่แตกต่างกันตามลักษณะของพื้นที่ ลักษณะพื้นฐานของการใช้และการถือครองที่ดินแยกเป็น 4 ประเภทหลักตามลักษณะการใช้ คือ ที่บ้าน ที่นา ที่สวน และที่ไร่

พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2559 มีพื้นที่ทั้งหมด 73,793 ไร่ แบ่งเป็น 14 ประเภท พื้นที่มากที่สุดคือ ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 46,317 ไร่ สับปะรด 16,952 ไร่ ป่าดิบสมบูรณ์ 4,526 ไร่ ข้าวโพด 2,789 ไร่ มะขาม 870 ไร่ ยางพารา 814 หมู่บ้าน 587 ไร่ นาข้าว 552 ไร่ สัก 108 ไร่ ยูคาลิปตัส 105 ไร่ แหล่งน้ำ 85 ไร่ มะม่วง 71 ไร่ มันสำปะหลัง 10 ไร่ และ ลำไย 7 ไร่ ผลผลิตสับปะรดห้วยมุ่นมีการเก็บเกี่ยว 2 ชวงคือช่วงที่สับปะรดออกมากที่สุดของปี ได้แก่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน และช่วงสับปะรดทวายในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ผลผลิตรวมปี พ.ศ. 2559 ประมาณ 50,000 ตัน เฉลี่ย 7 ตันต่อไร่ มีสัปปะรด 4,500 หัวต่อไร่ มูลค่าผลผลิตประมาณ 150 ล้านบาท ราคารับซื้อผลผลิตในหมู่บ้านกิโลกรัมละ 10 บาท เส้นทางการกระจายผลผลิตสับปะรดสู่ตลาดภายนอกจากเขตตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปยังผู้บริโภคโดยตรงและโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรด มี 3 รูปแบบ ได้แก่ การขนส่งไปยังโรงงาน การขนส่งไปยังตลาดรับซื้อ และการ ขนส่งไปขายให้กับลูกค้าโดยตรง

          >>>เอกสารบทความ<<<

2011. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1642 โทรสาร โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1642
By: Joomla Free Templates