Home

          นักวิจัย ผู้ช่วยศาตราจารย์พจน์  ชัยอ้าย

        บทความนี้เสนอการศึกษาวิเคราะห์การจำลองการไหลการควบคุมกำลังไฟฟ้าในเขตภาคเหนือ โดยเลือกอาศัยพลังงานผลิตต้นกำลังหลัก พลังน้ำ และถ่านหิน  งานวิจัยเริ่มต้นการอธิบายลักษณะพื้นฐานทางพีชคณิตของกำลังไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง และประเด็นการวิเคราะห์การควบคุมระบบไฟฟ้ากำลังเพื่อนำไปสร้างการจำลองระบบการควบคุมการไหลในระบบไฟฟ้ากำลังสมัยใหม่     การนำเสนอในลักษณะร่วมกันทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง  การวิเคราะห์เชิงตัวเลขทางคณิตศาสตร์ โดยการประยุกต์สร้างโปรแกรมการจำลองเพาเวอร์เวิลส์ทดสอบกับระบบมาตรฐาน วิเคราะห์แสดงผลลัพธ์ในสภาวะปกติ และนำไปใช้ประโยชน์ในระบบต่อไปที่ได้สร้างความเชื่อมั่นของระบบนั้นๆ

          >>>เอกสารบทความ<<<


2011. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1642 โทรสาร โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1642
By: Joomla Free Templates